A

 • Anastomoza – Hirurški spoj dva krvna suda u kardiovaskularnoj hirurgiji. U digestivnoj hirurgiji se odnosi na spajanje dva dela creva npr.
 • Aneurizma – Patološko proširenje krvnog suda koje može dovesti do njegovog pucanja
 • Angina pectoris – Bol u grudima nastao usled suženja krvnih sudova na srcu. Stabilna A. pectoris – bolovi se javljaju pri naporu; Nestabilna A. pectoris  – bolovi se javljaju i u miru
 • Arest  – Zastoj
 • Aritmija – Poremećaj srčanog ritma
 • Apsoultna aritmija – Poremeća srčanog ritma kod koga se pretkomora ne kontrahuje već treperi tako da je srčani ritam upotpuno nepravilan
 • Ateroskleroza – Proces taloženja masnih naslaga i degeneracije zida krvnog suda koje dovodi do njegovog suženja
 • Atrijum – pretkomora
 • Atrijalna fibrilacija – Apsolutna aritmija
 • Atrijalni flater – poremećaj srčanog ritma pretkomosrskog porekla. Često prethodi ili se kombinuje sa atrijalnom fibrilacijom

B

 • Bypass – Premošćenje , zaobilaženje. Označava premošćenje sušenja na krvnom sudu.
 • Bentalova operacija – Zamena ushodne aorte i aorne valvule kompozitnim graftom

D

 • Dilatacija – Proširenje
 • Disekcija – Raslojavanje zida krvnog suda
 • Dispneja – Subjektivni osećaj nedostatka disanja; Otečano disanje

G

 • Graft – Doslovce kalem (voćarski). U medicine se koristi kao izraz za transplante, odnosno u kardiovakularnoj hirurgiji za bypasove.

F

 • Fibrilacija – Treperenje srčanih šupljina. Kod pretkomora dovodi do apsolutne aritmije , a ukoliko fibrilira komora nema srčanih kontrakcija i nastupa smrt.

H

 • Hipoksija – Smanjena koncentracija kiseonika u cirkulaciji

E

 • Embolija – Začepljenje krvnog suda trombom ili nekim stranim materijalom koji je do mesta začepljenja došao sa drugog mesta iz cirkulacije.

I

 • Infarkt – Smrt tkiva
 • Ishemija – Nedostatak kiseonika u tkivima
 • Insuficijencija – Popuštanje (srca npr.) ili zalistka (regurgitacija)

K

 • Klinička smrt – Prestanak rada srca. Moguće reverzibilno stanje ukoliko se pristupi reanimaciji
 • Koma – Stanje bez svesti koje traje duže od šest sati, kod koga bolesnika ne možemo probuditi, niti reaguje na bolne, svetlosne i zvučne nadražaje, niti pokazuje voljne pokrete.

N

 • NYHA klasa  – Klasifikacija tolerancije fizičkog napora (New York Heart Association class). NYHA I – smanjena tolerancija većeg fizičkog napora; NYHA II – smanjena tolerancija umerenog fizičkog napora; NYHA III – smanjena tolerancija fizičkog napora čak i kod uobičajenih i umerenih svakodnevnih aktivnosti. Otežano disanje već nakon pešačenja od 20 do 100 metarasvakodnevnih aktivnosti; NYHA IV – simptomi i otežano disanje čak i u miru.

M

 • Moždana smrt – Smrt ćelija mozga. Ireverziblno stanje,

P

 • Pareza – Smanjena pokretljivost ekstremiteta nastalo oštećenjem nervnog sistema.
 • Plegija – Nemogućnost pokretanja ekstremiteta nastalo oštećenjem nervog sistema; Izostanak mehaničke aktivnosti organa.
 • Plućna embolija – Ozbiljno kliničko stanje u kome plućna arterija ili njene grane bivaju začepljene trombom. Tromb uglavnom dolazi iz dubokih vena nogu.
 • Prolaps – Najčešće se odnosi na mitralni zalistak u kardiohirurgiji. Označava povećanu pokretljivost mitralnih listića koja dovodi do popuštanja mitralnog zaliska i mitralne regurgitacije

R

 • Ruptura – Pucanje prskanje
 • Regurgitacija – Vraćanje krvi unazad; Insuficijencija zalistka u kardiohirurgiji

S

 • Sinkopa – Gubitak svesti nastao gubitkom krvnog pritiska
 • Smrt – Konačni prestanak rada funkcije mozga i ostalih vitalnih organa
 • Stenoza – suženje

T

 • Tromb – Krvni ugrušak
 • Tromboza – a. Stvaranje tromba; b. Začepljenje krvnog suda obrazovanjem tromba u njemu.
 • Tubularni graft – Cevasti graft

Š

 • Šok – Stanje u kome kardiovaskularni system ne može da obezbedi dovoljan krvni pritisak za normalno funkcionisanje tkiva i organa
 • Šok soba – Intenzivna nega. Bolnička jedinica u kojoj se oporavljaju i leče bolesnici nakon hirurških intervencija, trauma i sl. A koje su dovele ili mogu potencialno ugroziti funkcionisanje kardiovaskularnog sistema.