• facebook
  • twitter
  • likedin
  • Gmail

Rečnik medicinskih izraza


 

A

Anastomoza - Hirurški spoj dva krvna suda u kardiovaskularnoj hirurgiji. U digestivnoj znači spajanje dva dela creva npr.

Aneurizma - Patološko proširenje krvnog suda koje može dovesti do njegovog pucanja

Ateroskleroza - Proces taloženja masnih naslaga i degeneracije zida krvnog suda koje dovodi do njegovog suženja

Arest  - Zastoj

Aritmija -Poremećaj srčanog ritma

Apsoultna aritmija - Poremeća srčanog ritma kod koga se pretkomora ne kontrahuje već treperi tako da je srčani ritam upotpuno nepravilan

Angina pectoris      Bol u grudima nastao usled suženja krvnih sudova na srcu. Stabilna A. pectoris – bolovi se javljaju pri naporu; Nestabilna A. pectoris  - bolovi se javljaju i u miru

 

B

Bypass - Premošćenje , zaobilaženje. Označava premošćenje sušenja na krvnom sudu.

 

D

Dilatacija - Proširenje

Disekcija - Raslojavanje zida krvnog suda

Dispneja - Subjektivni osećaj nedostatka disanja; Otečano disanje

 

G

Graft   - Doslovce kalem (voćarski). U medicine se koristi kao izraz za transplante, odnosno u kardiovakularnoj hirurgiji za bypasove.

 

F

Fibrilacija - Treperenje srčanih šupljina. Kod pretkomora dovodi do apsolutne aritmije , a ukoliko fibrilira komora nema srčanih kontrakcija i nastupa smrt.

 

H

Hipoksija - Smanjena koncentracija kiseonika u cirkulaciji

 

E

Embolija - Začepljenje krvnog suda trombom ili nekim stranim materijalom koji je do mesta začepljenja došao sa drugog mesta iz cirkulacije.

 

I

Infarkt - Smrt tkiva
Ishemija - Nedostatak kiseonika u tkivima
Insuficijencija – Popuštanje (srca npr.) ili zalistka (regurgitacija)

 

K

Klinička smrt - Prestanak rada srca. Moguće reverzibilno stanje ukoliko se pristupi reanimaciji

Koma - Stanje bez svesti koje traje duže od šest sati, kod koga bolesnika ne možemo probuditi, niti reaguje na bolne, svetlosne i zvučne nadražaje, niti pokazuje voljne pokrete.

 

N                                

NYHA klasa  - Klasifikacija tolerancije fizičkog napora (New York Heart Association class). NYHA I – smanjena tolerancija većeg fizičkog napora; NYHA II – smanjena tolerancija umerenog fizičkog napora; NYHA III – smanjena tolerancija fizičkog napora čak i kod uobičajenih i umerenih svakodnevnih aktivnosti. Otežano disanje već nakon pešačenja od 20 do 100 metarasvakodnevnih aktivnosti; NYHA IV – simptomi i otežano disanje čak i u miru.

 

M

Moždana smrt         Smrt ćelija mozga. Ireverziblno stanje,

 

P

Pareza - Smanjena pokretljivost ekstremiteta nastalo oštećenjem nervnog sistema.

Plegija - Nemogućnost pokretanja ekstremiteta nastalo oštećenjem nervog sistema; Izostanak mehaničke aktivnosti organa.

Plućna embolija - Ozbiljno kliničko stanje u kome plućna arterija ili njene grane bivaju začepljene trombom. Tromb uglavnom dolazi iz dubokih vena nogu.

Prolaps – Najčešće se odnosi na mitralni zalistak u kardiohirurgiji. Označava povećanu pokretljivost mitralnih listića koja dovodi do popuštanja mitralnog zaliska i mitralne regurgitacije

 

R

Ruptura - Pucanje prskanje

Regurgitacija - Vraćanje krvi unazad; Insuficijencija zalistka u kardiohirurgiji

 

S

Sinkopa - Gubitak svesti nastao gubitkom krvnog pritiska

Smrt -Konačni prestanak rada funkcije mozga i ostalih vitalnih organa

Stenoza-suženje

 

T

Tromb - Krvni ugrušak

Tromboza - a. Stvaranje tromba; b. Začepljenje krvnog suda obrazovanjem tromba u njemu.

Tubularni graft - Cevasti graft

 

Š

Šok - Stanje u kome kardiovaskularni system ne može da obezbedi dovoljan krvni pritisak za normalno funkcionisanje tkiva i organa

Šok soba - Intenzivna nega. Bolnička jedinica u kojoj se oporavljaju i leče bolesnici nakon hirurških intervencija, trauma i sl. A koje su dovele ili mogu potencialno ugroziti funkcionisanje kardiovaskularnog sistema.

 


Važna napomena

Sve  informacije na ovom internet sajtu su isključivo edukativnog karaktera za bolesnike i njihove porodice i ne predstavljaju obrasce lečenja bolesnika.  Terapijski postupci su u nadležnosti specijalizovanih institucija i lekara, i svako nestručno i samostalno lečenje može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Autor ne snosi odgovornost za samoinicijativno i nestručno lečenje bolesnika, kao ni za posledice neadekvatno donetih zaključaka. Molimo posetioce da sve informacije shvate relativno i pre donošenja bilo kakvog stava potrebno je konsultovati se sa svojim lekarom.Česta pitanja

Ovde možete pronaći većinu odgovora na pitanja vezana za vašu kardiohiruršku intrevenciju. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate kardiohirurgija.rs. Detaljnije ...


Operativni rizik

Kardiohirurške intervencije sa sobom nose izvestan stepen rizika. Ovaj rizik zavisi od starosti, pola, funkcije srca , stanja celokupnog organizma, hitnosti  intervencije i sl.  Statističkom analizom velikog broja kardiohirurških bolesnika  odredjeni su faktori koji utiču na operativni rizik. Ovaj sistem bodovanja rizika kod operacije na srcu je poznat kao EUROSCORE.  Jednostavnim sabiranjem bodova doloazimo do procentualno izraženog rizika operativnog mortaliteta jedne kardiohirurške intervencije, detaljnije..... Možete takodje jednostavno sami izračunati operativni rizik preko euroscore kalkulatora, Ukoliko želite vise informacija posetite EUROscore web site.

EUROscore vrednost dobijena sabiranjem bodova pojedinačnih faktora predstavlja procenu rizika operativnog rizika ( mortaliteta) kardiohirurške intervencije izraženu u procentima. Vrednost euroscora od npr. 4 generalno znači da je operativni rizik za dati slučaj 4%.

Kod rizičnijih bolesnika (onih sa višim vrednostima EUROscore) ovako izračunat operativni rizik je potcenjen te ga posebnim matematičkim formulama treba izraziti kao logistic EUROscore.

Napominjemo da bolesnici koji nisu bliski za medicinskom terminologijom, ili kojima nisu dovoljno jasni način i principi bodovanja zatraže pomož od svog stručnog lica kako ne bi došlo do pogrečnih procena operativnog rizika. Upravo iz ovih razloga shvatite ovo kao relativnu procenu operativnog rizika !!!


Rečnik medicinskih izraza

Rečnik medicinskih izraza će vam olakšati razumevanje uobičajenih i najčešće korišćenih termina iz kardiovaskularne hirurgije hirurgije i kardiologije, detaljnije.